Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] H K T
Kiri cut
Kiribarai cutting in a sweeping motion
Kirikaeshi counter cut W