Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] M T U Y
Uke the one receiving the aikido technique W
Ukemi receiving, falling, rolling W
Ushiro Ukemi rolling backward