Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] C G H I J K N R S Y
Chukyu middle rank
Gokyu 5. Kyu
Hachikyu 8. Kyu
Ikkyu 1. Kyu, highest kyu grade, last grade before dan level
Jikkyu 10. Kyu
Jokyu upper rank
Kyu Student grade, white belt W
Kyukyu 9. Kyu
Nanakyu 7. Kyu
Nikyu 2. Kyu
Rokkyu 6. Kyu
Sankyu 3. Kyu
Shichikyu 7. Kyu
Shokyu starting rank
Yonkyu 4. Kyu