Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] A M S T U Y
Atemi blow to the body W
Mae Ukemi rolling forward
Shin Body
Shin Shin Toitsu Do way of mind and body unification W
Shin-Shin-Toitsu unification of mind and body
Shin-Shin-Toitsu-Aikido aikido with mind and body unified W
Shinshin mind and body
Tenshin pivot W
Ukemi receiving, falling, rolling W
Ushiro Ukemi rolling backward
Yoko Ukemi rolling sidewards