Skip to content
Category: Search: exact Kanji
[all] A C D E G H J K M O S T U Y Z
Ten heaven
Tenbin balance
Tenkan pivot (wrong name for tenshin) W
Tenshin pivot W
Tobikomu jump in